تحولات عمرانی شهری کرمان

تحولات عمرانی شهری کرمان نتیجه کمک های دولت نهم است.

تحولات عمرانی شهری کرمان نتیجه کمک های دولت نهم است.
عضو شورای شهر کرمان گفت: تحولات عمرانی شهری کرمان نتیجه کمکهای دولت نهم است و دسته بندی های سیاسی و جناحی در آن نقشی ندارد.

سید مظفر داوری در گفتگو با خبرنگار فارس در کرمان اظهار داشت: دولت نهم پنج درصد اعتبارات عمرانی را به شهر کرمان اختصاص داده است و پروژه های پل روگذر چهارراه فرهنگیان، پروژه پل روگذر فجر در چهارراه زندان، بهسازی جنگل قائم و احداث بزرگراه شرقی از جمله این طرح ها است.

facebook print