خدمات قابل ارائه به عنوان داور بین­ المللی و داخلی(تجاری و حقوقی)

۱. متخصص حکمیت، داوری ومیانجی گری ۹۰%
۲. داوری در اختلافات ۸۰%
۳. حل و فصل اختلاف فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان ۷۰%
۴. حل و فصل اختلاف های انواع قراردادها ۸۵%
۵. قراردادهای فنی و مهندسی ۸۵%
۶. قراردادهای مشاوره و خدمات ۸۵%
۷. قراردادهای ساخت یا خرید و فروش کالا و ماشین آلات ۹۰%
۸. قراردادهای نمایندگی فروش و توزیع کالا ۹۰%
۹. قراردادهای اعطای لیسانس و امتیاز ۹۰%
۱۰. قراردادهای پیمانکاری ۹۰%
۱۱. تنظیم انواع قراردادها ۹۰%