خدمات پایه یک مهندسی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان

۱. محاسب پایه ۱ ساختمان ۹۰%
۲. ناظر پایه ۱ ساختمان ۸۰%
۳. مجری ذیصلاح پایه ۱ ساختمان ۷۰%