خدمات قابل ارائه در حوزه کارشناسی و مشاوره ( راه و ساختمان، نقشه برداری )

۱. برآورد هزینه های ساختمانی ۹۰%
۲. ارزیابی ساختمانهای مسکونی ۸۰%
۳. تعیین میزان خسارت و علت خسارت ۷۰%
۴. تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها ۸۵%
۵. تشخیص حسن انجام کارها و طرحها ی ساختمانی ( به لحاظ فنی و اجرائی) ۸۵%
۶. تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت ۸۵%
۷. متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی ۹۰%
۸. رسیدگی به اختلاف فیمابین پیمانکاران مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی ۹۰%
۹. ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی ۹۰%
۱۰. ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان ۹۰%
۱۱. بررسی و اظهار نظر در خصوص طرحهای جامع و تفصیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی ۹۰%
۱۲. امور مربوط به راهها و باندهای فرودگاهی و دسترسی های شهری ۹۰%
۱۳. تفسیرعکس های هوایی از نظر ساختمانی وپیاده کردن پلاک ثبتی بر روی نقشه و زمین ۹۰%
۱۴. تشخیص اراضی موات ، بایر و دایر از نظر ساختمانی ۹۰%
۱۵. نقشه برداری و پیاده کردن نقشه های ثبتی و ترازیابی ۹۰%