ارزیابی خسارت در بیمه های مهندسی

ارزیابی خسارت در بیمه‌های مهندسی

ارزیاب خسارت یک شخصیت مستقل حقیقی یا حقوقی است که صلاحیت و تخصص لازم را جهت رسیدگی به پرونده خسارت بیمه ای دارد. به طور کلی وظایف ارزیاب خسارت به شرح زیر است:

اولین و مهمترین وظیفه ارزیاب، بررسی علت حادثه و تطابق آن با مفاد بیمه نامه و تصمیم در خصوص پوشش یا عدم پوشش حادثه مذکور در بیمه نامه می باشد. در ادامه ارزیاب موظف به بررسی ادعای بیمه گزار در خصوص خسارت و در نهایت ارائه گزارش و  تعیین مبلغ خسارت قابل پرداخت در تطابق با مفاد بیمه نامه می باشد.

معمولا در ارزیابی خسارت مراحل زیر توسط ارزیاب انجام می شود:

  • بازدید میدانی از محل خسارت و بررسی و ارزیابی میزان آسیب
  • ثبت و ضبط مدارک و شواهد و تصویر برداری از مواضع خسارت
  • بررسی و پیشنهاد مناسبترین روش برای بازسازی
  • درخواست مدارک مورد نیاز جهت تدقیق در برآورد خسارت
  • پردازش اطلاعات و تهیه گزارش نهایی

در کشور ما، متولی تایید صلاحیت ارزیابان خسارت، بیمه مرکزی بوده که داوطلبان پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی و گذراندن دوره‌های لازم، موفق به دریافت گواهینامه ارزیابی خسارت در رشته مورد تقاضا می‌گردند. قوانین و ضوابط ارزیابی خسارت در آیین نامه شماره ۸۵ مصوب شورای عالی بیمه (از ارکان بیمه مرکزی) تدوین شده است. در این آیین نامه وظایف ارزیابی بدین شرح عنوان شده:

  • بررسی و تحقیق در خصوص علت بروز حادثه
  • تعیین مقدار خسارت
  • تشخیص میزان تعهد بیمه گر طبق شرایط بیمه نامه
  • مذاکره برای تعدیل و تسویه خسارت بیمه ای

لازم به ذکر است در آیین نامه ۸۵ مشخص شده که ارزیاب خسارت میتواند از طرف بیمه گر (شرکت بیمه) یا بیمه گزار انتخاب گردد اما در عرف بین الملل به ارزیابی که از طرف بیمه گر انتخاب شده Loss Adjuster و به ارزیاب منتخب بیمه گزار Loss Assessor اطلاق شده و وظایف آنها اندکی متفاوت می‌باشد.

در کشور ما ارزیابی خسارت به زمینه‌های تخصصی باربری، مهندسی، درمان، اتومبیل، مسئولیت و آتش‌سوزی تقسیم شده که هر شخص میتواند تنها در یک زمینه تخصصی گواهینامه دریافت کند. متولی برگزاری آزمون کتبی، پزوهشکده بیمه بوده که زیر نظر بیمه مرکزی، فعالیت می‌کند.

ارزیاب خسارت بیمه ای
facebook print